Právní ujednání a podmínky

Úvod

Vítejte na webových stránkách České pobočky Kawasaki Motors Europe N.V. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Kawasaki Motors Europe N.V. Návštěvníci těchto webových stránek jsou vázáni následujícími podmínkami, které si prosím pečlivě přečtěte, než budete pokračovat. Pro účely těchto podmínek se „touto webovou stránkou“ rozumí webová stránka portálu Kawasaki Motors Europe N.V., která poskytuje odkazy na další webové stránky Kawasaki Motors Europe N.V. svým přidruženým společnostem. Ostatní webové stránky společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a jejích přidružené společnosti mohou obsahovat podmínky, které se liší od těchto našich podmínek. Při prohlížení webových stránek Kawasaki Motors Europe N.V. si prosím přečtěte podmínky každého webu který navštívíte a nepředpokládejte, že tyto podmínky platí i pro ostatní webové stránky Kawasaki Motors Europe N.V.

(Zpět nahoru)

Zřeknutí se odpovědnosti a doporučení

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky (webové stránky, které nevlastní ani neprovozuje společnost Kawasaki Motors Europe N.V.). Pokud tyto odkazy použijete, může se externí web zobrazit jako celá obrazovka (v takovém případě budete muset pro návrat na tento web použít tlačítko Zpět ve svém prohlížeči), nebo se v některých případech může zobrazit v rámci této webové stránky (v takovém případě se budete moci vrátit na tuto webovou stránku pomocí navigačních tlačítek v rámečku). Pokud se v rámci tohoto webu objeví externí web, je to čistě pro snazší navigaci zpět na tento web a nenaznačuje to žádnou odpovědnost z naší strany za příslušný externí web, i když se jedná o web vlastněný a provozovaný jinou společností nežli Kawasaki. Tyto odkazy jsou používány, aby Vám pomohly rychle a snadno najít relevantní webové stránky, služby a  nebo produkty, které by Vás mohly zajímat. Je Vaší odpovědností se rozhodnout, zdali jsou jakékoli služby, nebo produkty dostupné prostřednictvím kterékoli z těchto webových stránek a zdali jsou vhodné pro Vaše účely. Společnost Kawasaki Motors Europe NV není odpovědná za vlastníky nebo provozovatele těchto webových stránek ani za jakékoli zboží nebo služby, které dodávají, ani za obsah jejich webových stránek a neposkytuje ani neuznává žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky či prohlášení ve vztahu na kteroukoli z nich nebo přijmout jakoukoli odpovědnost ve vztahu k jakékoli z nich (včetně jakékoli odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli nároku, že obsah jakékoli externí webové stránky, na kterou tato webová stránka obsahuje odkaz, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany).

Veškeré informace nebo rady poskytované jako součást této webové stránky mají mít obecnou povahu a neměli byste se na ně spoléhat v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím. Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. se snaží zajistit, aby všechny informace poskytované jako součást těchto webových stránek byly v době zařazení na tyto webové stránky správné, ale nezaručují přesnost těchto informací. Kawasaki Motors Europe N.V. neručí za žádné kroky můžete se spoléhat na spoléhání se na tyto informace nebo rady nebo na jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte v důsledku provedení tohoto opatření. Veškerý materiál obsažený na webových stránkách Kawasaki Motors Europe N.V. slouží pouze pro informační účely a neměl by být v žádném případě brán jako ukazatel budoucích výsledků. Materiál obsažený v tomto dokumentu není nabízen jako právní nebo jakákoli jiná rada ohledně jakékoli konkrétní záležitosti. Kawasaki Motors Europe NV výslovně odmítá veškerou odpovědnost vůči jakékoli osobě, pokud jde o cokoli a o důsledky všeho, co bylo či nebylo zcela nebo zčásti provedeno nebo zcela opomenuto, spoléhat se na celý nebo jakoukoli část obsahu webu Kawasaki Motors Europe NV stránky.

Pamatujte, že při jízdě jste vyslancem v oblasti, ve které se naše výrobky objevují a fungují, a proto prosím postupujte podle toho:
* Vždy jezděte odpovědně v souladu se zákonem as respektem k ostatním.
* Noste schválenou přilbu a ochranný oděv.
* Dodržujte pokyny a plán údržby uvedené v uživatelské příručce.
* Nikdy nepijte a nejezděte.

Tato webová stránka může zobrazovat akce provedené za kontrolovaných podmínek s profesionálními jezdci. Nikdy se nepokoušejte o činnost, která je nebo může být potenciálně nebezpečná.

Účelem dat je popsat naše produkty a jejich výkonnostní schopnosti spravedlivě, ale nemusí se vztahovat na každý stroj.

Specifikace našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Ilustrované vybavení a dostupné barvy se mohou lišit podle trhu.


(Zpět nahoru)

Pravidla a podmínky

Oznámení o autorských právech a ochranných známkách.

Tato webová stránka obsahuje materiál včetně textu, fotografií, filmů, souborů PDF a dalších obrázků a zvuku, který je chráněn autorskými právy a / nebo jinými právy na duševní vlastnictví. Veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k tomuto materiálu jsou buď ve vlastnictví společnosti Kawasaki Motors Europe N.V., nebo k nim mají licenci vlastníci těchto práv, aby mohl tento materiál používat jako součást této webové stránky. Tento web také obsahuje ochranné známky. Všechny ochranné známky obsažené na této webové stránce patří společnosti Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd nebo jim vlastník (majitelé) těchto ochranných známek získali licenci pro použití na této webové stránce.

Můžete:
přistupovat k jakékoli části webové stránky; vytiskněte jednu kopii kterékoli nebo všech stránek pro vlastní osobní potřebu.

Nesmíte:
kopírovat (ať už tiskem na papír, ukládáním na disk, stahováním nebo jakýmkoli jiným způsobem), distribuovat (včetně distribuce kopií), šířit, upravovat nebo jakýmkoli způsobem manipulovat nebo jinak používat jakýkoli materiál obsažený na webových stránkách, kromě případů stanovených v části „Můžeš“. Tato omezení platí ve vztahu k celému nebo části materiálu na webových stránkách; odstranit veškerá autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na duševní vlastnictví obsažená v původním materiálu z jakéhokoli materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky; odkaz na tento web; bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Pokud si přejete poskytnout hypertext nebo jiný odkaz na tento web, zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu: webmaster@kawasaki-europe.com s podrobnostmi o: - URL webových stránek, ze kterých navrhujete odkaz na tento web - adresy URL webových stránek na tomto webu, na které se chystáte odkazovat a vaši žádost zvážíme.

Je to naše jediné rozhodnutí, zda souhlasíme s vaší žádostí a nemusíme tak činit.

Změny podmínek

Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. může čas od času změnit výše uvedené podmínky a odmítnutí odpovědnosti. Procházením této webové stránky přijímáte, že vás aktuální podmínky a zřeknutí se vás zavazují, a proto byste je měli zkontrolovat pokaždé, když web znovu navštívíte.

Změny / provoz webových stránek

Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. může kdykoli změnit formát a obsah této webové stránky. Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. může pozastavit provoz této webové stránky z důvodu podpory nebo údržby za účelem aktualizace obsahu nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Kawasaki Motors Europe N.V. si vyhrazuje právo ukončit přístup na tuto webovou stránku kdykoli a bez předchozího upozornění.

Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s nizozemským právem a v případě jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti s těmito podmínkami nebo jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti s webovou stránkou, ať už ve smlouvě nebo deliktu nebo jinak, nizozemským příslušné spory budou mít soudy.


(Zpět nahoru)